���� ������ ������ �������� ����������� � ���������� ������������ ������ ������ ����� �������������� � ������.
��������� �� ���� � ������ ����� � ������� �������� �� ����������.
������ �������� ����������� �������� ��������������� �����������, ��� ��� ������������� ��� ������.

��������������� ��������� � ����� ����������� � ����� �� ������ �����, ��������� VIP-��������. ����� �� ���������� ���� ���������, ��� ��������� �������� ����� ����������� �� �������.������ �������� � ������ ������-������� ����� - ��� ���� ������ � �������� ��������� - ������� � ��������, ������� �����, ��������� ������, ������� ��� ������������ � ������������.


����� ��� �� ������ �� ������:::
353981, �������� �-�, �. ��������� ����, 22 �� ������ ������������-���� ������

353900, �. ������������, 22 �� ������ ������������-���� ������


���.: + 7 (918) 11-33-767; +7 (988) 32-32-888 
© 2010- by BrezhnevK